Cinque Terre

日期:2023/10/29 15:30:58 浏览66

少阳以甲木而化气于相火,经在二阳三阴之间,阴阳交争,则见寒热。久而阳胜阴败,但热而无寒,则入阳明,阴胜阳败,但寒而无热,则入太阴。小柴胡清解半表而杜阳明之路,温补半里而闭太阴之门,使其阴阳不至偏胜,表邪解于本经,是谓和解。

少阳在半表半里之间,故宜小柴胡,半表半里治之。而半表之阳盛,则小柴胡之黄芩不足以清表阳,而人参反益半表之热,服柴胡汤已,渴者,属阳明是也。半里之阴盛,则小柴胡之人参不足以温里阴,而黄芩反益半里之寒,与柴胡汤,后必下重是也。小柴胡未尝犯本经之禁,而于阴阳偏盛者,犹有助虐之弊,况乎汗、下、温针,倒行逆施,阳盛而泻其阴,阴盛而代其阳,则入阴入阳,坏病百出矣。

友情链接